اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 215,703
تعداد واحدهای باقی مانده: 284,297
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 280,361,331,835
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,305,538
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,299,756
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,299,756
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا جهاد
متولی صندوق : مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : افسانه کائیدانی
مدیر ثبت : کارگزاری صبا جهاد
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/30
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 1,305,538 1,299,756 0 0 521,812 0 90,406 215,703 280,361,331,835
  2 1397/11/29 1,302,002 1,296,091 0 0 521,812 0 90,406 215,703 279,570,761,712
  3 1397/11/28 1,305,671 1,299,730 0 0 521,812 0 90,406 215,703 280,355,735,951
  4 1397/11/27 1,311,262 1,305,262 0 0 521,812 0 90,406 215,703 281,548,899,987
  5 1397/11/26 1,314,586 1,308,560 0 0 521,812 0 90,406 215,703 282,260,345,230
  6 1397/11/25 1,314,447 1,308,422 0 9,015 521,812 0 90,406 215,703 282,230,531,313
  7 1397/11/24 1,323,256 1,316,968 0 0 503,782 0 90,406 206,688 272,201,465,618
  8 1397/11/23 1,326,616 1,320,290 0 0 503,782 0 90,406 206,688 272,888,080,136
  9 1397/11/22 1,324,015 1,317,724 0 0 503,782 0 90,406 206,688 272,357,814,005
  10 1397/11/21 1,323,872 1,317,581 0 0 503,782 0 90,406 206,688 272,328,155,639
  11 1397/11/20 1,321,500 1,315,242 0 0 503,782 0 90,406 206,688 271,844,747,427
  12 1397/11/19 1,321,357 1,315,099 0 0 503,782 0 90,406 206,688 271,815,151,658
  13 1397/11/18 1,321,214 1,314,956 0 0 503,782 3,036 90,406 206,688 271,785,601,618
  14 1397/11/17 1,316,810 1,310,642 0 0 503,782 0 84,334 209,724 274,873,177,522
  15 1397/11/16 1,322,916 1,316,804 0 0 503,782 0 84,334 209,724 276,165,330,101
  16 1397/11/15 1,317,741 1,311,175 0 3,532 503,782 0 84,334 209,724 274,984,844,290
  17 1397/11/14 1,328,444 1,321,692 0 0 496,718 0 84,334 206,192 272,522,291,484
  18 1397/11/13 1,332,899 1,326,153 0 0 496,718 0 84,334 206,192 273,442,059,279
  19 1397/11/12 1,331,192 1,324,652 0 0 496,718 0 84,334 206,192 273,132,738,288
  20 1397/11/11 1,331,056 1,324,517 0 0 496,718 0 84,334 206,192 273,104,813,087