اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 237,201
تعداد واحدهای باقی مانده: 262,799
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 276,880,324,239
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,189,296
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,167,281
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,182,785
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری صبا جهاد
متولی صندوق : مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : افسانه کائیدانی
مدیر ثبت : کارگزاری صبا جهاد
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/10/30
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 1,189,296 1,167,281 15,504 0 474,402 0 0 237,201 276,880,324,239
  2 1397/05/22 1,178,517 1,156,613 15,539 7,571 474,402 0 0 237,201 274,349,758,681
  3 1397/05/21 1,194,649 1,172,185 16,061 0 459,260 0 0 229,630 269,168,818,683
  4 1397/05/20 1,191,047 1,168,628 16,067 0 459,260 0 0 229,630 268,352,105,275
  5 1397/05/19 1,209,904 1,187,660 16,067 0 459,260 0 0 229,630 272,722,357,774
  6 1397/05/18 1,209,729 1,187,485 16,067 3,970 459,260 0 0 229,630 272,682,132,842
  7 1397/05/17 1,213,109 1,190,474 16,350 4,859 451,320 0 0 225,660 268,642,325,261
  8 1397/05/16 1,219,844 1,196,841 16,654 0 441,602 0 0 220,801 264,263,581,616
  9 1397/05/15 1,217,311 1,194,458 16,654 0 441,602 0 0 220,801 263,737,481,937
  10 1397/05/14 1,199,482 1,176,851 16,654 0 441,602 0 0 220,801 259,849,798,474
  11 1397/05/13 1,184,034 1,161,498 16,410 0 441,602 0 0 220,801 256,459,933,313
  12 1397/05/12 1,171,616 1,149,141 16,404 0 441,602 0 0 220,801 253,731,390,694
  13 1397/05/11 1,171,449 1,148,980 16,398 0 441,602 0 0 220,801 253,695,923,846
  14 1397/05/10 1,171,283 1,148,819 16,393 0 441,602 0 0 220,801 253,660,488,084
  15 1397/05/09 1,155,339 1,133,037 16,387 5,767 441,602 0 0 220,801 250,175,790,968
  16 1397/05/08 1,139,487 1,116,720 16,821 0 430,068 0 0 215,034 240,132,865,124
  17 1397/05/07 1,120,803 1,098,160 16,814 4,942 430,068 0 0 215,034 236,141,653,924
  18 1397/05/06 1,111,962 1,088,654 17,203 0 420,184 0 0 210,092 228,717,463,527
  19 1397/05/05 1,092,601 1,069,170 17,197 0 420,184 0 0 210,092 224,624,022,777
  20 1397/05/04 1,092,451 1,069,026 17,191 0 420,184 0 0 210,092 224,593,828,791